Artikel 1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. MIITTO Health, een handelsnaam van MIITTO Health (BTW: BE0563370951), statutair gevestigd te Hanterstraat 21, 3730 Hoeselt en alle direct of indirect aan haar verbonden ondernemingen en vennootschappen;
 2. Koper: elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van onze site of andere mediums om goederen of diensten aan te kopen van MIITO Health;
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen MIITTO Health en de Koper en elke wijziging of aanvulling daarop;
 4. Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan de Koper (zullen) worden (af)geleverd;
 5. Diensten: door MIITTO Health aan de Koper te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies;
 6. Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen MIITTO Health en de Koper, waaronder begrepen aanbiedingen en Overeenkomsten.
 2. Door aanvaarding van een door MIITTO Health gedaan aanbod, aanvaardt de Koper tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk door MIITTO Health van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van MIITTO Health. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.

 

Artikel 3. Aanbod, aanvaarding en orders

 1. Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens MIITTO Health gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Ook aanbiedingen vermeld in folders, prijscouranten etc. zijn vrijblijvend. Wordt een vrijblijvend aanbod door de Koper aanvaardt, dan heeft MIITTO Health het recht om het aanbod te herroepen.
 2. Aanbiedingen en toezeggingen van door MIITTO Healths ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door MIITTO Health schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Het staat MIITTO Health volledig vrij om orders van een Koper al dan niet te accepteren.
 4. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat (1) MIITTO Health een aanbod of bestelling van de Koper schriftelijk bevestigt; (2) op het moment dat MIITTO Health begint met de uitvoering van de Overeenkomst; óf (3) op het moment dat MIITTO Health voor de betreffende Overeenkomst aan de Koper een factuur zendt.
 5. Door MIITTO Health geaccepteerde orders van Kopers worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is MIITTO Health gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.

 

Artikel 4. Levering, risico-overgang, keuring en reclame

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt de levering plaats te opgegeven adres door de klant bij het plaatsen van een bestelling en is gelimiteerd tot 1 adres.
 • De af te leveren Goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van de Koper.
 • Indien en voor zover MIITTO Health zorg draagt voor het transport van de Goederen, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door MIITTO Health bepaald.
 • Indien MIITTO Health, al dan niet in opdracht van de Koper, het transport van de Goederen regelt, is MIITTO Health vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route. Als MIITTO Health tevens zorg draagt voor een transportverzekering, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 en zal de Afnemer de Goederen desgewenst aanvullend verzekeren.
 • MIITTO Health heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. MIITTO Health is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren.
 • Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van de Koper wordt uitgesteld, de Koper om leveringen in gedeelten verzoekt en/of Goederen niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de Goederen desondanks op de Koper over met ingang van het moment dat deze Goederen in de administratie en/of de opslagruimte van MIITTO Health als ‘goederen van de Koper’ zijn geïdentificeerd. MIITTO Health is vanaf dat moment gerechtigd om de Goederen aan de Koper te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van de Koper.
 • De Koper dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, juiste houdbaarheidsdatum, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, kan de Koper daarop geen beroep meer doen indien hij MIITTO Health daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking, althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. De Koper zal MIITTO Health in de gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen.
 • Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van de Koper. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.
 • Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van MIITTO Health. De Koper geniet van het Belgische herroepingsrecht. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van de Koper. Na schriftelijk akkoord van de Verkoper kan de Koper de Goederen terugsturen naar volgend adres: Hanterstraat 21, 3730 Hoeselt.
 • MIITTO Health is niet gehouden om op monster gekochte of in de vestiging van MIITTO Health uitgezochte Goederen terug te nemen. Het recht van reclame vervalt voorts indien de Koper niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen of indien de Goederen in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt en/of bewerkt.
 • Zijn geleverde zaken gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal MIITTO Healths de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan de Koper crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van MIITTO Health is niet aansprakelijk voor enige door de Koper geleden schade terzake gebrekkige producten.

 

Artikel 5. Diensten

 • Indien MIITTO Health Diensten verleent aan de Koper, dan zal MIITTO Health zich inspannen om deze Diensten zo goed mogelijk te verrichten.
 • De Koper stemt ermee in dat MIITTO Health voor de uitvoering van Diensten één of meerdere derden kan inschakelen. Voor tekortkomingen van derden, die niet in dienstverband van MIITTO Health werken, is MIITTO Health niet aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid van de kant van MIITTO Health. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens de Koper in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door de betreffende derden.

 

Artikel 6. Leveringstermijnen

 • De geschatte levertermijn bedraagt 3 tot 7 werkdagen, dit vanaf de bestelling is afgerond en betaald.
 • Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is MIITTO Health eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl de Koper onverminderd tot afname is verplicht.
 • Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal MIITTO Health in overleg treden met de Koper over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. De Koper kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventuele door MIITTO Health te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde Goederen.

 

Artikel 7. Prijzen, betaling en verrekening

 • De aan de Koper geleverde Goederen en/of Diensten worden berekend tegen de prijzen van MIITTO Health voor de betreffende Goederen en/of Diensten geldend op de dag van levering, ook als expliciet een andere prijs is overeengekomen. Is de in rekening gebrachte prijs meer dan 10% hoger dan de aanvankelijk overeengekomen prijs, dan heeft de Koper het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden onverwijld nadat de Koper van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. De Koper is niet gerechtigd om de overeenkomst op deze grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of vrachttarieven.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de Levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de Goederen voor rekening van de Koper.
 • De Koper is gehouden om MIITTO Health de kosten van emballage te betalen. De emballage wordt door MIITTO Health aan de Koper gecrediteerd onder de voorwaarde dat de Koper (1) deze per eigen wagen aan MIITTO Health retourneert (2) binnen 3 maanden na levering daarvan, (3) deze emballage aan de Koper is gefactureerd en betaald, én (4) deze door de Koper op merk en inhoud is gesorteerd.
 • MIITTO Health biedt de Koper meerdere betalingsmogelijkheden
  • Pay Pal ( geïntegreerd in de website ) verhoogd met de transactiekosten opgelegd door Pay Pal
  • Credit kaart ( geïntegreerd in de website ) verhoogd met de transactiekosten opgelegd door Credit kaart maatschappij
  • Bancontact ( geïntegreerd in de website )
 • Levering vindt eerst plaats nadat volledige betaling is ontvangen, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. MIITTO Health is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van de Koper heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die MIITTO Health of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan de Koper.
 • Vindt de betaling niet plaats binnen 5 dagen na factuurdatum, althans binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan komt de Koper van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van de Koper terstond opeisbaar en is de Koper verplicht tot vergoeding aan MIITTO Health van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente aan particulieren 2.25% en 8.0% aan zakelijke klanten vermeerderd met twee (2) procentpunten.
 • Indien er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van MIITTO Health op de Koper terstond opeisbaar en is de Koper verplicht op eerste verzoek van MIITTO Health terstond genoegzame en in de door MIITTO Health gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Koper daar niet aan heeft voldaan, is MIITTO Health gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 • Indien de Koper zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van de Koper.
 • De Koper kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 7 dagen na factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt de Koper geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur.
 • Betalingen door of vanwege de Koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de Koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsom(men), ongeacht andersluidende aanwijzing van de Koper.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 • MIITTO Health behoudt zich het eigendom voor van de goederen, tot dat alle verschuldigde som(men) volledig betaald zijn.

 

Artikel 9. Garantie

 • MIITTO Health geeft geen andere of verdergaande garantie op Goederen dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende Goed.
 • Wordt door een toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een Goed verstrekt, dan garandeert MIITTO Health dat het betreffende Goed de eigenschappen bezit die men daarvan mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijk producten. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan 6 maanden. De garantie geldt uitsluitend bij normaal gebruik, overeenkomstig de geldende voorschriften voor het betreffende Goed. In geval het Goed binnen deze garantietermijn gebrekkig blijkt te zijn, zal de Koper het aan MIITTO Health retourneren. MIITTO Health draagt zorg voor vervanging van het gebrekkige Goed. Tot meer dan dat is MIITTO Health niet gehouden. In geen geval is MIITTO Health gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens de mogelijke gebrekkigheid van Goederen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid, overmacht en bevrijding

 • In geval van gebrekkigheid van geleverde Goederen, is de aansprakelijkheid van MIITTO Health beperkt tot nakoming van de Garantie als opgenomen onder artikel 9 van deze Voorwaarden.
 • In alle overige gevallen (inclusief de situatie dat MIITTO Health Diensten verleend en/of MIITTO Health haar garantieverplichtingen om welke reden dan ook niet zou nakomen) is de aansprakelijkheid van MIITTO Health beperkt tot vergoeding van schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is MIITTO Health niet aansprakelijk.
 • MIITTO Health is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door MIITTO Health (of door MIITTO Health ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan de Koper geleverde goederen.
 • In geen geval is MIITTO Health gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf terzake van de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van MIITTO Health beperkt tot Schade van een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering / Dienst.
 • MIITTO Health bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de Koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen MIITTO Health ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van MIITTO Health.
 • Iedere aansprakelijkheid van MIITTO Health jegens de Koper vervalt nadat (1) de Goederen aan de Koper zijn geleverd; en/of (2) de Diensten voor de Koper zijn afgerond.
 • MIITTO Health is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van MIITTO Health, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van MIITTO Health kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door MIITTO Health ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. MIITTO Health kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat MIITTO Health had moeten leveren.
 • Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmachtsituatie 30 dagen heeft voortgeduurd.

Artikel 11.  Herroepingsrecht

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 • Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht kunt u uw herroepingsrecht niet uitoefenen:
  • – voor de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • – voor de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • – de levering van goederen en de verstrekking van diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • – de levering van goederen die na levering en door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • – de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs werd overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
  • – dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering begonnen is met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de klant erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest van zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • – de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering door de klant werd verbroken (deze uitzondering omvat meer bepaald: producten voor hygiëne, schoonheid en gezondheid, onderkleding, lingerie, badpakken, voedingsproducten of producten die in aanraking komen met voedingsmiddelen);
  • – de dienstenovereenkomsten voor weddenschappen en loterijen;
  • – Enz.
 • De Koper dient MIITTO Health klantenservice te berichten over zijn of haar wens om gebruik te maken van de herroepingsrecht, hetzij telefonisch of per mail. Klantenservice van MIITTO Health zal zo spoedig mogelijk een Retour – zending formulier ter beschikking van de Koper stellen met bijkomende instructies om de retour procedure zo snel mogelijk te vervolledigen.

 Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen MIITTO Health en de Koper is het Belgisch recht van toepassing.
 • De rechtbank te Tongeren is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen MIITTO Health en de Koper